We help the world growing since we created

Poroşok laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Dürli dokalan matalara, dokalan däl matalara, süýümlere we gyzgyn ereýän ýelim tozy üçin süýümlere we beýleki materiallara, eremeden soň PE, EVA, EVAL, LDPE, PES we eremeden soň ojakda işjeňleşdirilen uglerod garylan poroşok ýa-da derman garyndy tozy ulanylýar. rezin poroşok dürli baglanyşyk materiallaryny tozanlamak üçin zerur effekt gazanyp biler.Egin-eşik, aýakgap materiallary, awtoulag interýerleri, goşlar, şlýapalar, halylar, ekologiýa taýdan arassa howa süzgüji we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4

Ulanylyşy

Dürli dokalan matalara, dokalan däl matalara, süýümlere we gyzgyn ereýän ýelim tozy üçin süýümlere we beýleki materiallara, eremeden soň PE, EVA, EVAL, LDPE, PES we eremeden soň ojakda işjeňleşdirilen uglerod garylan poroşok ýa-da derman garyndy tozy ulanylýar. rezin poroşok dürli baglanyşyk materiallaryny tozanlamak üçin zerur effekt gazanyp biler.Egin-eşik, aýakgap materiallary, awtoulag interýerleri, goşlar, şlýapalar, halylar, ekologiýa taýdan arassa howa süzgüji we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

1. Guradyjy tuneliň temperaturasynyň hemişelik, temperatura tapawudy ± 2 ° C-den pes bolmagy, önümiň gapysynyň giňliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin import edilýän temperatura gözegçilik ulgamyny kabul ediň;
2, gyzgyn eriş täsiriniň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite ýyladyş ulgamyny ulanmak, çalt gyzdyrmak;
3, temperaturany ýitirmek aňsat bolmaz ýaly energiýa tygşytlaýan güýç tygşytlaýjy izolýasiýa peçini ulanmak;
4, materialyň ýüzüniň deň derejede tozanlanmagyny üpjün etmek üçin poroşok kellesiniň garyşmagy we titremesi, iki sany tozan, bir topar poroşok bolup biler.
5. Geçiriji, ulagyň tizliginiň tozan bilen sinhronlanmagyny üpjün etmek üçin ýygylygyň öwrülişi sinhron dolandyryş ulgamyny kabul edýär, tozan mukdary deň we durnukly dolandyrylýar.
6, peçiň uzynlygyny önümçilik kuwwatyna görä saýlap bolýar.
7, ýörite talaplar we konfigurasiýalar önümiň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner;

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir. Aýratyn-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa we ýelimleýji laminasiýa bölünýär; suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eritme ýelimi we ş.m. Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, artifiki deri iki gatly ýa-da köp gatlakly önümçilik prosesi üçin ulanylýar. , film, kagyz, gubka, köpük, PVC, EVA, inçe film we ş.m.Heselmeýän laminasiýa prosesi, esasan, materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

01
02

2. Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
c. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler