We help the world growing since we created

Gyzgyn eritýän ýelimleriň görnüşleri

Gyzgyn eritme ýelimi, gyzgyn ereýän ýelim üçin gysga.Önümçilik we ulanmak wagtynda hiç hili erginç ulanmaýar, zäherli däl, yssyz we daşky gurşawy hapalamaýar."Greenaşyl ýelim" diýlip atlandyrylýar we üznüksiz önümçilik liniýalarynda ulanmak üçin aýratyn amatly.

habar 21

1. Mata üçin gyzgyn ereýän ýelim
Esasan egin-eşik, aýakgap, şlýapa, tozan geçirmeýän, çyglylyk geçirijiligi, gorag we mebel önümçiliginde ulanylýar.Ueelim ulanyp geýilýän eşikler diňe bir çylşyrymly we daşky görnüşi däl, eýsem ýuwlandan soň tebigy tekizlik aýratynlyklaryna hem eýedir we ütüklemezden geýip bolýar.Ueelimi ulanýan aýakgaplar we gapaklar ýeňil we dem alýar, şekilini gowy saklaýar, esasanam aýakgap pudagynda ulanylýar we köwüş ysyny rahatlandyrmak we peseltmek artykmaçlyklaryna eýe.Bu maksat bilen gyzgyn eriş ýeliminiň tehniki görkezijileri aşakdakylar: Daş görnüşi: ak ýa-da sarymtyl granula ýa-da poroşok.Eriş nokady: 105-115 ℃;Eritme görkezijisi: 18-22G / 10Min (160 ℃);Köp dykyzlygy: 0.48-0.52G / CM3;Dynç burçy: 30-35 dereje;Hesapyş güýji: ≥1.5-2.0KG / 25MM;Wasuwmaga garşylyk: ≥ 5 gezek.Şeýle gyzgyn ereýän ýelimleri poliamid (PA), poliester (PES), polietilen (LOPE we HDPE) we poliester amid (PEA) we ş.m. bölüp bolar, bu ýelimiň bu görnüşi bäş sany üstünlik bilen kesgitlenildi we "Sevenedinji bäşinji" Planyl meýilnamasy "."Esasy meseleleri çözmek üçin Hebeý welaýatynyň" Sekizinji bäş ýyllyk meýilnama "taslamasy, oýlap tapyş baýragyny, Hebeý welaýatynyň Ylym we tehnologiýa üstünlikleri baýragyny, Tianjin şäherini aldy we üç oýlap tapyş patentine eýe boldy.
2. Gaplamak we kitap ýazmak üçin gyzgyn eritme ýelimi
Häzirki wagtda azyk önümleriniň, içgileriň, gyssagly naharlaryň, çilimleriň, piwo, derman we ş.m. gaplamak we möhürlemek, esasan, gyzgyn eriş ýelimleri möhürleýji enjam arkaly tamamlanýar.Kitap baglaýyş pudagy indi köne sapaklary we ştapel baglanyşyklary ýatyrdy we ýerine gyzgyn ereýän ýelimleýji tehnologiýa bilen çalyşdy, bu diňe bir baglaýjy hilini ýokarlandyrman, eýsem baglaýyş tizligini hem çaltlaşdyrýar.Bu maksat bilen gyzgyn ereýän ýelimiň tehniki görkezijileri şeýleräk: Ak granulanyň açyk sary reňkli gaplamak üçin kitaplaryň we döwürleýin neşirleriň peýda bolmagy Eriş nokady (℃) 70-84 65-78 iscapyşma 1800-3500 5500-6500 Gatylyk 78-82 65-75 Bejeriş tizligi 3-5 0 -20
3. Gyzgyn eriş basyşyna duýgur ýelim
Esasan aýal-gyzlaryň sanitariýa salfetkalary, çagalar üçin ýorganlar, näsag düşekler, garrylar üçin niýetlenen önümler we başgalar üçin ulanylýar, esasanam ikinjisi, ýurdumyň ilat gurluşynyň yzygiderli garramagy bilen.Geljekde garrylaryň nägilelik önümlerine bolan isleg çalt artar.Bu maksat bilen gyzgyn eriş ýeliminiň tehniki görkezijileri aşakdakylar: Daş görnüşi: ak ýa-da sary reňkli viskoelastik, gaty ereýän nokat: 80-90 hes hesapyşma güýji: 2.0-2.5lG / 25MM Arassaçylyk talaplary: yssyz, zäherli däl we derä täsir edýär.
4. Köp maksatly çözüji esasly gyzgyn eriş ýelimi
Köp önüm öndürilende, meselem: gyzgyn eritme çap etmek, suwuk kristal materialy möhürlemek, galplyga garşy diwar kagyzy, kalligrafiýa we boýag ýelmemek, kompýuter çap etmek, azyk önümçiliginiň senesini ýazmak, sim we kabel kodlamak we ş.m. Käbir granul ýa-da poroşok dozasy formalary laýyk erginçiniň barlygynda suwuklyga öwürmeli däl we indiki prosesiň önümçiliginde ulanyp boljak inçe we birmeňzeş film almak üçin belli bir substrat bilen örtülmeli.Dürli erginler (gyzgyn eriş ýelimleri) sebäpli, dürli maksatly erginlere esaslanýan gyzgyn eriş ýelimleri taýýarlanyp bilner.
5. Mebelleriň gyrasyny möhürlemek üçin gyzgyn eriş ýelimi
Oururdumyzda agaç ýetmezçilik edýär.Gaty agaçdan peýdalanýan az mukdarda mebellerden başga, umumy maksatly mebel süýümli tagta, gyrkym ýa-da polotno tagtasyndan ýasalýar we mebel tagtasynyň gyrasy edil gaty agaç ýaly gözelligi ýokarlandyrmak üçin gyzgyn eriş ýelimi bilen daňylmalydyr. mebel..Bu maksat bilen gyzgyn ereýän ýelimiň tehniki görkezijileri aşakdakylar: Daş görnüşi: ak ýa-da sarymtyl granula ýa-da hasa ýaly.Eriş nokady: 70-84 ℃;Iscapyşmazlygy: 45000-75000 (180 ℃) Otnositel gatylyk: 70-80%;Bejeriş tizligi: 8-12 sekunt.


Iş wagty: Iýul-07-2022