We help the world growing since we created

Gyzgyn eriş ýelimleýji birleşme maşynynyň gyzgyn eriş ýeliminiň karbonlaşmagynyň sebäbi

Gyzgyn eritme ýelimini uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, ýelim barreliň töwereginde gara material gatlagyny görersiňiz.Bular käbir karbidlerdir.Köp adamlar bu karbidleriň nähili emele gelendigini we nädip gowy bolmalydygymyzy bilmezler.karbidiň aşa köp öndürilmeginiň öňüni almak.Aslynda, esasan aşakdaky taraplardan seljerilip bilner.Karbonlaşmagyň ýa-da gyzgyn ereýän ýelimleriň jelleşmeginiň esasy sebäpleri şulardan ybarat: plastmassa gutynyň temperaturasy gaty ýokary, temperatura gözegçilik nädogry, hakyky temperatura görkezilen temperaturadan pes ýa-da gözegçilik etmek üçin temperatura has ýokary , we gyzgyn ereýän ýelimler ueelim gutusynyň üstündäki ýelim gatlagy karbonlaşdyrylan we ýelimiň ýylylyk durnuklylygy gowy däl.Glelim gutusynda gyzgyn ereýän ýelimiň wagty uzyn.

Gyzgyn eriş ýelimleýji goşma maşynyň ýelim gutusynda iki dürli gyzgyn eritme ýelimleri bar.Aboveokardaky sebäplere görä, gündelik ýelim ulanmak prosesinde aşakdaky taraplary etmeli: ueelimiň temperaturasy görkezilen tehniki parametr bahalaryna laýyklykda kesgitlenýär.Karbonizasiýa ýaly adatdan daşary hadysalar ýüze çykanda, temperatura gözegçiligi bilen hakyky temperaturanyň arasyndaky tapawudy barlaň we üstündäki ýokary temperaturaly gyzgyn eriş ýeliminiň we täzäniň arasyndaky baglanyşykdan gaça durmak üçin plastik gutynyň gapagyny islendik wagt ýapyň. okislenmegi çaltlaşdyrjak howa.Mukdary gaty köp bolmaly däldir.Bejeriş üçin onuň üçden birine ýa-da ýarysyndan gowragyny goşmak ýeterlikdir.Uzak wagtlap birnäçe gezek gyzdyrylan gyzgyn eriş ýelimini arassalanyňyzdan soň, täzesini çalşyň.Iki dürli gyzgyn eriş ýelimini ulanmaň.

Gyzgyn eriş ýelimleýji birleşdiriji maşynyň birleşdiriji baglanyşygy, gyzgyn eriş ýelimini matanyň ýüzüne birmeňzeş ýaýratmak arkaly amala aşyrylýar.Ulanylanda, ýelim birleşmesi zerur görnüşe we ululyga bölünýär we gyzgyn ereýän ýelim bilen örtülen tarap beýleki mata materiallarynyň (matalaryň) arkasyna termiki taýdan baglanýar.Egin-eşigiň işleýiş tehnologiýasyny we wagtyny ýönekeýleşdirýän, eşigi ýeňil, owadan, amatly, şekilli goraýjy, ýuwulýan we çydamly edýän eşigiň süňkleri hökmünde örtülendir.Adatça, biri-birine gaýtadan işlemek üçin gyzgyn eriş ýeliminiň talaplary reňksiz we yssyz, ýumşak dokumasy, çalt baglanyşygy, gury we çygly arassalanmaga garşylyk, ýelim mata täsir edip bilmez, ýagtylyga garşylyk we ş.m. Dürli gyzgyn eriş ýelimleri ulanylyp bilner. asty gaýtadan işlemek üçin, gyzgyn ereýän ýelimleriň ähli görnüşleri diýen ýaly ulanylyp bilner, iň köp ulanylýan etilen-winil asetat (EVA) gyzgyn eriş ýelimleri, poliamid gyzgyn eriş ýelimleri we ýokary basyşly polietilen (HDPE) Gyzgyn eriş ýelimleýji poroşok we gyzgyn eritme Dürli maksatlar üçin ulanylýan ýelim we gaýtadan işlemek usullary hem dürli-dürli.


Iş wagty: Awgust-29-2022