We help the world growing since we created

arassa gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşyn PE film materialy laminasiýa aýratynlyklary

arassa gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşyn PE film materialy laminasiýa aýratynlyklary

Arassa gyzgyn eriş ýelimleýji laminasiýa enjamy, mata we mata, mata we film ýaly dürli bazarlar tarapyndan talap edilýän birmeňzeş materiallara laýyk bolup bilýän, erginsiz we ekologiýa taýdan arassa PUR gyzgyn eriş ýelimini ulanýar.PUR gyzgyn eriş ýelimleýji laminasiýa enjamy, mata we mata, mata we film, film we film, mata we film gyzgyn eriş ýelimleýji laminasiýa enjamy, birleşdirilen önümler ekologiýa taýdan arassa, gowy ýelimliligi we ýumşaklygy, ýokary we pes temperatura çydamly we çyglylyk reaksiýasyndan soň temperatura aňsat täsir etmeýär.Täsir, çydamly çeýeligi, köýnek garşylygy, ýag garşylygy, garramaga garşy we beýleki aýratynlyklar.Egin-eşik we aýakgap materiallary üçin matalaryň PTFE, TPU, PE filmi bilen birleşmegi;matalaryň we matalaryň birleşmegi..

1. Egin-eşik: açyk sport eşikleri, açyk kamuflaage eşikleri, ýangyndan goramak we geýim, sanitariýa eşikleri, içki eşikler.

2. Beýleki kategoriýalar: aýakgap material matalary, insollar, öý dokma önümleri, awtoulag potolokynyň bezegi, awtoulag gapy paneliniň mata gatlaklary, sement we beýleki tozan süzgüçleri.

PUR gyzgyn ereýän laminasiýa maşynynyň aýratynlyklary:

1. Ulanylýan gyzgyn ereýän ýelim erginçini öz içine almaýar we ideal ýaşyl ýelimdir;

2. Gyzgyn eriş ýeliminde suw ýok, guratmagyň zerurlygy ýok we birleşme tizligi çalt;

PUR gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa enjamyny saýlamak: Müşderiler PUR gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşynyny saýlanda, dürli ulanyş şertlerine görä dürli enjam talaplary bolýar.Aşakdaky enjamlary saýlap bileris:

1. Isleglere görä düzülip bilner (çäkli ini 300-2000mm);

2. Yza çekilip bilinýän raflaryň görnüşleri: el bilen götermek görnüşli ýeke stansiýa, gidrawliki göteriji görnüşli ýeke stansiýa, elektrik flip görnüşli goşa stansiýa, elektrik fermuar dyrmaşma goşa stansiýa, elektrik flip görnüşi goşa stansiýa we ş.m.

3. Peçiň ýyladyş usullary: müşderileriň saýlamagy üçin elektrik ýyladyş, ýylylyk geçiriji ýag peçini ýylatmak, bug gyzdyrmak we ş.m.

4. Örtük usullary: müşderileriň saýlamagy üçin aniloks örtük, goşa rulonly örtük, üç rulonly örtük, bäş rulonly örtük, dykyz örtük, howa pyçak örtügi we ş.m.

5. Iş tizligi örtük materialyna, örtügiň galyňlygyna, peçiň uzynlygyna, guradyş temperaturasyna we ş.m. proporsionaldyr.


Iş wagty: Awgust-15-2022