We help the world growing since we created

Ameangyn birleşdiriji maşyn nädip ýasalýar

Ameangyn laminatory, adatça, çarçuwadan, gaýtadan işlenmeli matany ýerleşdirmek üçin iýmitlendiriji enjamdan, matany gowşurmak üçin geçiriji enjamdan, ýangyn laminatoryndan we taýýar matany ýygnamak üçin rulondan ybaratdyr.Bejerilen taýýar mata, ähli matany ýellemek üçin ulanylýan rulon enjamynyň şahasyna ýaralanýar.Egrem wagtynda ýygnalyp bilinjek gaty köp mata bolansoň, taýýar mata boş bolýar, şonuň üçin el bilen berkitmek zerurdyr.

Ameangyn birleşdiriji maşyn, soňky ýyllarda dokma önümlerini çuňňur gaýtadan işlemek bilen ýüze çykan gaýtadan işleýän enjamlaryň bir görnüşidir.Gubka we beýleki dokma önümlerini, dokalan däl önümleri, ýumşak we beýleki materiallary birleşdirmek üçin amatlydyr.Ameangyn birleşdiriji maşyn, iş döwründe gubka bedenini birleşdiriji material hökmünde ulanýar we ýokary temperaturada we beýleki materiallar bilen birleşip, gubka bedeniniň ýüzüni eretmek üçin ýalyn sepmek usulyny ulanýar.Haly öndürmekde köplenç ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.

Iş ýörelgesi

Islenýän önümleri öndürmek üçin gyzgyn basmak arkaly dürli materiallaryň metal listlerini birleşdirmek üçin ulanylýan enjam.
Principleörelge, gyzdyrylan metal listi we eredilen plastmassany togalamak arkaly birleşdirýän ýokary netijelilik takyk galyp önümçiligi usulydyr.Ameangyn birleşdiriji maşyn dürli önümleri öndürip biler: meselem: alýumin, mis, poslamaýan polat, demir (galaýy, galvanizli list we ş.m.).
Ameangyn birleşdiriji maşynyň ulanylyşy:
1. Dürli reňkli metallary we gara metal örtükleri möhürlemek üçin amatly;
2. Dürli sowuk möhürleme önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek üçin amatly;
3. Apparat önümlerini we beýleki ýörite görnüşli bölekleri öndürmek üçin ulanylyp bilner
4. Awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, hereketlendirijiniň örtüginde we daşky böleklerinde giňden ulanylýar.
5. Elektron pudagynda geçiriji kabel raflaryny we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.
6. Maşyn öndürmek pudagynda möhür basmak üçin gollanma hökmünde ulanylýar


Iş wagty: Awgust-01-2022