We help the world growing since we created

Oilag ýelimli birleşdiriji maşynyň aýratynlyklary

Goşma maşynyň köp iş ýüki sebäpli enjamlar üçin oňat iş gurşawyny üpjün etmek üçin yzygiderli we netijeli saklanmalydyr.Ilki bilen, enjamyň arassa gurşawda we mümkin boldugyça tozandan uzakda işleýändigine göz ýetiriň.Şol bir wagtyň özünde, iş gurşawynyň has gurak we çygly däldigine göz ýetiriň.Şol bir wagtyň özünde, daşky gurşawyň ýa-da keseki zatlaryň göçürmä täsir etmezligi üçin ýokarky tarelka gaty agyr zatlary goýmaň.

Umuman aýdanyňda, ýag-ýelim birleşdiriji maşyn, öý dokma, egin-eşik, mebel, awtoulag içerki we beýleki pudaklar üçin birleşdiriji enjamdyr.Esasan iki ýa-da has köp gatlak mata, deri, film, kagyz, gubka we ş.m. rezin birleşmelerine we rezin däl birleşmelere bölünýär.Heselimler suw ýelimine we poliuretan ýag ýelimine bölünýär.Gyzgyn eritýän ýelimler we beýleki ýelmeýän laminasiýa prosessleri, adatça gönüden-göni baglanyşyk ýa-da ot bilen göni garyşmakdyr.Kauçuk birleşdiriji maşynyň standartyny durmuşa geçiriň.Nebit-ýelim laminasiýa maşynynyň aýratynlyklary: Adaty laminasiýa maşynynyň esasynda awtomatiki gyşarmany düzetmek, awtomatiki gyrasy möhürlemek, awtomatiki zolak materialy, awtomatiki deşik açmak we awtomatiki gyrasy üflemek gowulaşdy.Birleşdirilen material birmeňzeş örtük, tekiz birleşme, dartyş deformasiýasy ýok, köpük ýok, ýyrtyk, ýumşaklyk, howanyň gowy geçirijiligi, oňat aýlanmagy, berkligi, ýuwulmagyna garşylyk we şuňa meňzeş artykmaçlyklara eýedir.

Häzirki wagtda içerki önümler esasan içerki pes önümleriň isleglerini kanagatlandyryp biler.Käbir önümleriň tehniki derejesi hatda halkara ösen derejesine-de ýakyn bolup, import edilýän önümleri kem-kemden çalyşýar.Şol bir wagtyň özünde, käbir önümleriň eksport mukdary we mukdary ýylsaýyn artýar we halkara bazarynda belli bir bazar paýyny hem eýeleýär.Şeýle-de bolsa, halkara ösen dereje bilen deňeşdirilende, tutuş ýurt boýunça gyzgyn ereýän ýelim önümlerinde belli bir boşluk bar we bu boşluk nebit ýelimleýji laminasiýa maşynlarynda, esasanam orta we ýokary derejeli önümlerde has aýdyň görünýär. .Mysal üçin, aç-açan iýmit gaplamak üçin ýokary barýerli gaplama gyzgyn eriş ýelimi hökmünde, öndürijilik talaplary ýokary aç-açanlyk, üýtgeşik ys ýok, arassaçylyk we zäherlenme ýok, gara tegmiller, kristal tegmiller, ýokary temperatura bişirmek we beýleki daşky kemçilikler bar gaýtadan işlemegiň dürli talaplaryna laýyk gelýär.Poliolefin siňdiriş tehnologiýasy teoriýasy we gaýtadan işleýän enjamlar boýunça içerki gözlegleriň ýoklugy sebäpli, ösen gyzgyn eriş ýelimi gara tegmiller we kristal tegmiller ýaly hil kemçiliklerini düýpgöter çözüp bilmeýär we köp gatly barýer gaplaýyş filmleri öndürmek üçin ulanylyp bilinmez. getirilen enjamlar.Diňe import edilýän gyzgyn eritme ýelimi bilen çözüp bolýar.

Oilag ýelimleýän birleşdiriji maşynyň ulanylyşy: örtük plyonkasyny, şemalladyş filmini, dokalan mata we beýleki materiallary ýelimlemek üçin ulanylýar.Oilagly ýelimleýji birleşdiriji maşyn, esasan, çaga perdeleri, lukmançylyk gorag eşikleri, iýmit siňdiriji haltalar we plastmassa birleşme we ýeri ýaly dokalmadyk materiallar üçin ulanylýar.Öý howasyny arassalaýjylary, awtoulag howany arassalaýjylary, kondisionerleri, holodilnikleri we ş.m. kömekçi süzgüçli bejermek üçin amatlydyr. Şeýle-de bolsa, rezin laminasiýa enjamy giňeldilen funksiýalary bolan laminasiýa enjamy, ýöne printer hökmünde doly işläp biler.Çap etmegiň tizligi, çap etmegiň hili, kagyz bilen işlemegiň kuwwaty, çap etmek funksiýasy we ş.m. nukdaýnazaryndan printer bilen deňdir, ýöne çap etmegiň ýüki we sahypadaky bahasy adaty printerlerden has gowy.


Iş wagty: Awgust-10-2022