We help the world growing since we created

Habarlar

 • 2600 ultrases ses eksporty

  2600 ultrases ses eksporty

  Koprak oka
 • Köp maşynly integrasiýa, integrasiýa we hyzmatdaşlyk güýji görýär

  Köp maşynly integrasiýa, integrasiýa we hyzmatdaşlyk güýji görýär

  Laminirleýji maşyn, asyl materiallary gaýtadan işlemek arkaly dürli funksional önümlere birleşdirip bolar ýaly, iki ýa-da has köp gatlak materiallary ýelim bilen birleşdirýän maşyn enjamlarynyň bir görnüşidir.Laminasiýa maşyn ...
  Koprak oka
 • Oilag ýelimleýän birleşme maşynyň aýratynlyklary we ulanylyşy

  ulanylyşy: Esasan egin-eşik matalarynda, ýykylmaýan, ýüň, ýumşak, dokalan matalar, terri mata, pagta, denim, TC mata, krujka mata, deri, gubka, dokalan mata, PU deri, PVC deri we beýleki materiallarda ulanylýar.Arasyndaky birleşme.Geýim penjeklerinde, gyş eşiklerinde, aşagyndaky termalda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn eriş ýelimleýji birleşme maşynynyň gyzgyn eriş ýeliminiň karbonlaşmagynyň sebäbi

  Gyzgyn eriş ýelimleýji birleşme maşynynyň gyzgyn eriş ýeliminiň karbonlaşmagynyň sebäbi

  Gyzgyn eritme ýelimini uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, ýelim barreliň töwereginde gara material gatlagyny görersiňiz.Bular käbir karbidlerdir.Köp adamlar bu karbidleriň nähili emele gelendigini we nädip gowy bolmalydygymyzy bilmezler.karbidiň aşa köp öndürilmeginiň öňüni almak.Aslynda bu ...
  Koprak oka
 • arassa gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşyn PE film materialy laminasiýa aýratynlyklary

  arassa gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşyn PE film materialy laminasiýa aýratynlyklary

  arassa gyzgyn eriş ýelimleýji maşyn PE film materialy laminasiýa aýratynlyklary Arassa gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa enjamy, dürli bazarlar tarapyndan talap edilýän birleşdirilen materiallara laýyk bolup bilýän, erginsiz we ekologiýa taýdan arassa PUR gyzgyn eriş ýelimini ulanýar ...
  Koprak oka
 • Oilag ýelimli birleşdiriji maşynyň aýratynlyklary

  Oilag ýelimli birleşdiriji maşynyň aýratynlyklary

  Goşma maşynyň köp iş ýüki sebäpli enjamlar üçin oňat iş gurşawyny üpjün etmek üçin yzygiderli we netijeli saklanmalydyr.Ilki bilen, enjamyň arassa gurşawda we mümkin boldugyça tozandan uzakda işleýändigine göz ýetiriň.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Ameangyn birleşdiriji maşyn nädip ýasalýar

  Ameangyn birleşdiriji maşyn nädip ýasalýar

  Ameangyn laminatory, adatça, çarçuwadan, gaýtadan işlenmeli matany ýerleşdirmek üçin iýmitlendiriji enjamdan, matany gowşurmak üçin geçiriji enjamdan, ýangyn laminatoryndan we taýýar matany ýygnamak üçin rulondan ybaratdyr.Bejerilen taýýar mata ýaralanýar ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn eritýän ýelimleriň görnüşleri

  Gyzgyn eritýän ýelimleriň görnüşleri

  Gyzgyn eritme ýelimi, gyzgyn ereýän ýelim üçin gysga.Önümçilik we ulanmak wagtynda hiç hili erginç ulanmaýar, zäherli däl, yssyz we daşky gurşawy hapalamaýar."Greenaşyl ýelim" diýlip atlandyrylýar we üznüksiz önümçilik liniýasynda ulanmak üçin aýratyn amatly ...
  Koprak oka
 • Goşma maşyn näme

  Goşma maşyn näme

  Laminasiýa enjamy, dürli matalaryň, deri, filmler, kagyz, gubkalar we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly laminat önümçilik prosesi üçin ulanylýan öý dokma, egin-eşik, mebel we beýleki pudaklarda laminasiýa enjamlaryna degişlidir. Aýratyn ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2