We help the world growing since we created

Haly tozanlaýan gyzgyn eriş tozy laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam müşderiniň talaplaryna laýyklykda döredildi.Esasan, gyzgyn ereýän kauçuk tozy, işjeňleşdirilen uglerod garylan poroşok, neşe garylan poroşok we dokalan mata, dokalan mata ýa-da dokalan mata birleşdirilen mata we trikota fabric mata üçin ulanylýar.Hatda filmleri we dokalmadyk termiki kompozit gaýtadan işlemek üçin hem ulanylýar.Geýim, aýakgap we şlýapalar, awtoulag interýerleri, halylar, goşlar, howa süzgüji we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

2

Ulanylyşy

Bu enjam müşderiniň talaplaryna laýyklykda döredildi.Esasan, gyzgyn ereýän kauçuk tozy, işjeňleşdirilen uglerod garylan poroşok, neşe garylan poroşok we dokalan mata, dokalan mata ýa-da dokalan mata birleşdirilen mata we trikota fabric mata üçin ulanylýar.Hatda filmleri we dokalmadyk termiki kompozit gaýtadan işlemek üçin hem ulanylýar.Geýim, aýakgap we şlýapalar, awtoulag interýerleri, halylar, goşlar, howa süzgüji we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

1. Guradyjy tuneliň temperaturasynyň hemişelik, temperatura tapawudy ± 2 ° C-den pes bolmagy, önümiň gapysynyň giňliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin import edilýän temperatura gözegçilik ulgamyny kabul ediň;
2, gyzgyn eriş täsiriniň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite ýyladyş ulgamyny ulanmak, çalt gyzdyrmak;
3, temperaturany ýitirmek aňsat bolmaz ýaly energiýa tygşytlaýan güýç tygşytlaýjy izolýasiýa peçini ulanmak;
4, materialyň ýüzüniň deň derejede tozanlanmagyny üpjün etmek üçin poroşok kellesiniň garyşmagy we titremesi, iki sany tozan, bir topar poroşok bolup biler.
5. Geçiriji ulagyň tizliginiň tozan bilen sinhronlanmagyny üpjün etmek üçin ýygylygyň öwrülişi sinhron dolandyryş ulgamyny kabul edýär, tozan mukdary deň we durnukly dolandyrylýar.
6, peçiň uzynlygyny önümçilik kuwwatyna görä saýlap bolýar.
7, sowadyş usuly: suw sowadylyp ýa-da howa sowadylyp bilner
8, ýörite talaplar we konfigurasiýalar önümiň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner;

d3
d2
d1

1. Laminasiýa maşynymyz näme?

Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eriş ýelimi we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?

.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giňden ulanylýar: moda, aýakgap, gapak, sumkalar we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplama, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

09
10
12

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?

a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
ç. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler