We help the world growing since we created

Guşak laminasiýa (suw ýelimi) enjamy

Gysga düşündiriş:

Suw esasly ýelim ulanýar.

Önümleriň hilini ep-esli ýokarlandyryň, çykdajylary tygşytlaň.

Dik gurluş, pes bölüniş tizligi we uzak hyzmat wagty.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

11

Laminasiýa maşynyň aýratynlyklary

Laminirlenen materiallary guradyjy silindr bilen ýakyndan aragatnaşyk gurmak, guratmagyň täsirini gowulandyrmak we laminirlenen önümi ýumşak, ýuwup bolýan we ýelimleýiş tizligini güýçlendirmek üçin ýokary hilli ýylylyga garşylyk tor guşagy bilen enjamlaşdyrylan.
Bu örtükli köpük maşynynyň iki sany ýyladyş ulgamy bar, ulanyjy energiýa sarp edilişini we çykdajylary azaltmak üçin bir toplum ýyladyş tertibini ýa-da iki toplumyny saýlap biler.
Heatingyladyş rolikiniň üstü, gyzgyn ereýän ýelimiň rolikleriň we karbonlaşmanyň üstünde ýapyşmagynyň öňüni almak üçin Teflon bilen örtülendir.
Gysgyç rolikleri üçin iki el tekerini sazlamak we pnewmatik gözegçilik bar.
Arassa guşak gyşarmagynyň öňüni alyp bilýän we arassa guşak hyzmat möhletini üpjün edip biljek awtomatiki infragyzyl merkezleşdiriş dolandyryş bölümi bilen enjamlaşdyrylandyr
Custöriteleşdirilen önümçilik bar.
Bejerişiň pes bahasy we saklamak üçin ýönekeý

Atingyladyş usuly Elektrik ýyladyş / Nebit bilen ýyladyş / Bug bilen ýylatmak
Diametri (Machine Roller) 1500/1800/2000mm
Iş tizligi 5-45m / min
Atingyladyş güýji 40.5kw
Naprýa .eniýe 380V / 50HZ, 3 faza
Ölçeg 7300mm * 2450mm2650mm
Agram 4500 kg

Ulanylyşy

Esasan rulonlary we rulonlary örtmek we örtmek üçin ýa-da rulon bilen listleriň arasynda amatlydyr.Kassir, ýüň, ýumşak, towuk derisi, gubka, mata, dokalan däl, EVA, deri, ýüpek we beýleki materiallar.Egin-eşikde, aýakgapda, şlýapalarda, sumkalarda, elliklerde, deri, awtoulag interýerlerinde, oýunjaklarda, halylarda, öý dokma önümlerinde we ýelimlenen beýleki materiallarda giňden ulanylýar.

akylly
akylly

Aýratynlyklary

1. Örtük we birleşdirilende ak lateks ýelimi baglaýjy hökmünde ulanylýar we gatlak etmek üçin ýokary temperatura çydamly tor guşagy basylýar.Şol bir wagtyň özünde, kemer birleşdirilen materialy arassa, tekiz we işlemeýän awtomatiki düzediş funksiýasyna eýedir.
2. Bütin enjam operasiýa ulgamy ýygylygy öwürmek baglanyşygy sinhron dolandyryşy kabul edýär.
3. Dürli materiallaryň aýratynlyklaryna görä, soňky zerurlyklary gazanmak üçin käbir enjamlary üýtgedip bolýar.
4. ýörite monjuk aýratynlyklary düzülip bilner

akylly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler