We help the world growing since we created

Biz hakda

Biz kim?

“Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.”, birleşdirilen maşynlary, kesiji maşynlary we beýleki önümleri öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen kompaniýa.Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bar;bütewiligi, güýji we önümiň hili bilen pudak tarapyndan ykrar edilýär;birleşdirilen tehnika, aýakgap tehnikasy, rezin Plastmassa goş goş goş tehnikasyny ösdürmekde we öndürmekde esasy kärhana.

+

Önümlerimiz 20-den gowrak ýurtda we sebitde gowy satylýar.

%

Işgärleriň 80% -den gowragy 1980-nji ýyllarda doglan amaly sosial elitalar.

+

20-den gowrak şäherde ýa-da ýurtda ofislerimiz we marketing agentliklerimiz bar

Biologiýa ylymlary-gözleg-gurluşyk-demirgazyk-günbatar

Kompaniýa, Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäheriniň Dagang ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär, owadan we baý we meşhur "Hytaý aýakgap maşyn şäheri".Kompaniýada amatly transport we ýakymly gurşaw bar.Ningjingýan tizligi, Yanhuai tizligi we Ningýan birinji derejeli awtoulag ýoly, Ningjýanýan tizligi bilen ýanaşyk ýerleşýän Dagang çatrygynyň girelgesinden we çykyşyndan 1000 metr demirgazykda ýerleşýän şäher meýdanyndan geçýär.Yananhaý tizliginden, Yanançeng howa menzilinden, port, demir ýol we gündogarda 204-nji milli awtoulag ýolundan bary-ýogy 20 km uzaklykda.

Kompaniýanyň filosofiýasy

Kompaniýa tehnologiki innowasiýa we ösüş düşünjesine yzygiderli eýerdi, ösen tehnologiýa we öňdebaryjy dolandyryş tejribesini girizdi we önümiň tehniki öndürijilik görkezijileri şuňa meňzeş önümleriň ösen derejesine ýetdi.Önüm gözlegleri we ösüşi berk gözleg we ösüş, önümçilik we gurnama, synag we satuw we yzarlaýyş hyzmat ulgamyny döretdi."Yancheng Dema" söwda markasy, aýakgap, goş, deri önümleri, egin-eşik, şlýapa senagaty, agaç senagaty, oýunjak, awtoulag içerki önümlerinde giňden ulanylyp bilinýän kesiş, basmak, gyzgyn möhürlemek, birleşdirmek, gaplamak we beýleki görnüşleri emele getirdi. bezeg, gaplamak, kanselýariýa, blister, poliuretan gaýtadan işlemek we ş.m. önümler içerki we daşary ýurtly täjirler tarapyndan makullanýar.Dema tehnologiki innowasiýa we ösüş ýoluna eýerýär we Italiýa, Germaniýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Çehiýa, Russiýa, Wýetnam we beýleki ýurtlar we sebitlerdäki kärdeşleri bilen ýakyn tehniki we söwda hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Önümleri 20-den gowrak ýurtda we sebitde gowy satylýar.

“Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.” ýaş, güýçli başarnykly we çalt ösýän hususy kärhana.Işgärleriň 80% -den gowragy 1980-nji ýyllarda doglan amaly sosial elitalar.3 sany garaşsyz gözleg we dizaýn topary bar;2 önümçilik gözegçisi;5 onlaýn satuw topary;2 elektrik inerseneri;müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin akylly ammar dolandyryş ulgamy, bir nokatly logistika ammary dolandyryş ulgamy.

Kärhananyň tehniki güýji

Kompaniýanyň çalt ösmegi bilen kompaniýanyň önümçilik ýerleri barha ulalýar we önümçilik wezipeleri barha kynlaşýar.Bularyň hemmesi “Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.” -iň önümçilik dolandyryşy üçin has ýokary talaplary öňe sürdi. Employeeshli işgärleriň bilelikdäki tagallasy bilen biz CE halkara sertifikatyny geçdik we oňat marka peýdasyny döretdik.

1

Içerki we daşary ýurt ofisleri: Kompaniýa Keqiao, Şengze, Haining, Çangşu, Jiangyin, Hangzhou, Huzhou, Yiwu, Wenzhou, Ningbo, Wenling, Jinjiang, Putian, Fuzhou, Hubei, Hebei, Pekin, Demirgazyk-gündogar, Wýetnam we beýleki ýurtlarda ýerleşýär. Welaýatlar we şäherler 24 sagat gözegçilik hyzmatlaryny amala aşyrmak üçin ofisleri we marketing agentliklerini döretdiler.
Şol sebäpden, 2018-nji ýylda, “Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.” korporatiw medeniýetiň gurluşygy bilen hyzmatdaşlyk etmek, kompaniýanyň umumy keşbini has-da gowulandyrmak we umumy önümçilik dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin dünýä ädim ätdi. 5S dolandyryş syýasatyny doly durmuşa geçirmek kararyna geldi.5S çäreleri önümçiligi dolandyrmagyň iň esasy işidir.Belent binalar diýilýän zat ýerde gurulýar.Diňe binýat goýlanda we birleşdirilende kärhana hasam ösüp biler.Häzirki wagtda ýerinde dolandyrmak üçin eýýäm birneme gowy binýadymyz bar we 5S çärelerini wagyz etmek, iş netijeliligini, hilini, howpsuz we siwilizlenen önümçiligiň ýokarlanmagyna kömek etjek dürli işlerimizi hasam kämilleşdirer.5S çärelerini mahabatlandyrmakda köp zat öwrendik we köp peýda gördük diýip hasaplaýaryn.

Şahadatnama

c2
c3
c4
c1
c5
c6